XTron

Quant

Đầu tư tiền điện tử tự động

Tổng quan
Bot của tôi
GPTBot2.1
Thời gian:2023-11-07 23:29:54
đầu ra:USDT
Chu kỳ:360 Ngày
Loại doanh thu: Theo lượng tạo ra
Phương pháp thu nhập:Thu nhập tự động
Loại Bot: Mô hình máy vốn cá nhân
Chi Tiết Định Lượng
Đơn giá Bot : 99.90 USDT
thu nhập : 1.80 USDT
Điều kiện mua : Giữ lệnh tối thiểu:0tiền tệ
Vốn khởi nghiệp : 500.00 USDT
gpt3
67%
GPTBot4.0
Thời gian:2023-11-27 17:18:49
đầu ra:USDT
Chu kỳ:180 Ngày
Loại doanh thu: Theo lượng tạo ra
Phương pháp thu nhập:Thu nhập tự động
Loại Bot: Mô hình máy vốn cá nhân
Chi Tiết Định Lượng
Đơn giá Bot : 199.00 USDT
thu nhập : 6.80 USDT
Điều kiện mua : Giữ lệnh tối thiểu:0tiền tệ
Vốn khởi nghiệp : 5000.00 USDT
Basic
97%
GPT4.0
Thời gian:2024-06-17 18:50:29
đầu ra:VND
Chu kỳ:90 Ngày
Loại doanh thu: Theo lượng tạo ra
Phương pháp thu nhập:Thu nhập tự động
Loại Bot: Mô hình máy vốn cá nhân
Chi Tiết Định Lượng
Đơn giá Bot : 10,000 VND
thu nhập : 50,000 VND
Điều kiện mua : Giữ lệnh tối thiểu:0tiền tệ
Vốn khởi nghiệp : 1,000,000 VND
Vốn khởi nghiệp sẽ được tự động hoàn trả khi hết hạn.
25%