XTron
Không lấy được dữ liệu

BTC/USDT

Giao ngay

--

--

Thấp nhất
--
Cao nhất
--
24hSố tiền
--
Có sẵn
- - USDT
Limit
Market
买入价
Số lượng mua
25%
50%
75%
100%
Số tiền giao dịch
USDT
Đăng nhập
Có sẵn
- - BTC
Limit
Market
卖出价
卖出量
25%
50%
75%
100%
Số tiền giao dịch
USDT
Đăng nhập
Tỉ lệ chấp
Giá
Số lượng
Thời gian
--
--
--
--
--
--
--
Ủy thác Hiện Tại
Ủy thác Lịch sử

Không có đơn hàng